SÖKE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TANITICI BİLGİLER

 

 

KURUMUN ADI

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü

KURUM MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI

 

Zeki BERHUNİ

YERLEŞİM YERİ

İlçe Merkezi

KURUMUN VİZYONU VE MİSYONU

VİZYONUMUZ: 
Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir  kullanımını sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği sağlamak.

 

MİSYONUMUZ: 
Kırsal alanlarla beraber kentlerde de etkin…

Paydaşların ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın…

Tarımın her sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman…

Kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin bir kurum olmak.

GÖREVLERİMİZ

GÖREVLERİMİZ

 

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÇALIŞAN SAYISI

59 (Ellidokuz)

TEKNİK PERSONEL

30 (Otuz)

İDARİ PERSONEL

5 (Beş)

TAR-GEL PERSONELİ

18 (Onsekiz)

İŞÇİ KADROSU PERSONELİ

5 (Beş)

KURUMUN İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI ( KM )

2 km.

KURUMUN İL MERKEZİNE UZAKLIĞI (KM)

48 km.

KURUMA ULAŞIM YOLLARI

İlçe merkezinden dolmuş seferleri mevcuttur.

LOJMAN DURUMU

Lojman bulunmamaktadır.

KURUMUN ADRES BİLGİLERİ

Cumhuriyet Mahallesi Albayrak Caddesi No: 135 Söke/AYDIN

KURUMUN POSTA ADRESİ

soke@tarimorman.gov.tr

KURUMUN TELEFONU

0 256 518 11 51

KURUMUN FAKS NUMARASI

0 256 518 11 84 - 518 38 78