SÖKE MALMÜDÜRLÜĞÜ
 MALMÜDÜRÜ
Telefon
Belgegeçer
Adres
Hüseyin İNAL
0(256) 512 47 41
0(256) 518 10 61
Kemalpaşa Mah. Alan Sok. No:28 SÖKE
 
MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ
178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Ek 20’nci maddesine göre;
Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.
Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.